ELFANY


Program produkcji


Systemy zarz¹dzania dla  betoniarni i technologii pokrewnych, w tym bezpiecznego sk³adowania cementu
Modernizacja i przebudowa betoniarni
Dawkowanie sk³adników, wody, dodatków, kruszywa, cement
Monta¿ i testowanie przenoœniki œlimakowe, filtry, pr¹du, ciep³ej wody i kamienia, ogrzewanie
Produkcja pojemników do kruszywa, wa¿one przenoœniki taœmowe i w³asnej konstrukcji.
Dostawy betonowni dla pressbetonu produkcji
Pomiary i automatyczna regulacja spójnoœci i wilgoci do mieszalnie
Dostawy ma³ych betonowni do pracy zim¹ w 50m3/hod
Ogrzewanie wody zarobowej i kruszywa
Automatyczna kontrola wykonania windy  kruszywa
Mieszanie suchej mieszanki proszku
Zdalnego otwierania drzwi do sk³adowania kruszywa w zimie
System sterowania mieszania, Mitsubishi PLC, wizualizacja, Web Control.
CZ